Förtroendevalda hos oss

Nämnder (15 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
Byggnadsnämnd
Förskole- och grundskolenämnd
Hamn- och gatunämnd
Kommunens revisorer
Kommunstyrelse
Krisledningsnämnd
Kultur- och fritidnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Servicenämnd
Socialnämnd
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Valnämnd
Varbergs och Falkenbergs överförmyndarnämnd