Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Övrigt

Här hittar du till exempel råd eller arbetsgrupper i kommunen.

Stiftelser

I en del stiftelser finns det även förtroendevalda och dessa utses då av kommunfullmäktige.

Föreningar

Kommunen utser förtroendevalda till en del föreningar.

Statliga nämnder

Det är regeringen som utser vilka förtroendevalda som sitter i de statliga nämnderna. Det administrativa arbetet kring de statliga nämnderna utförs av anställda i kommunen.

Utskott

Några av nämnderna har utskott. De som sitter här utses av nämnden själv.

Kommunalförbund

Kommunalförbund är en form för samverkan som kommuner och landsting kan ingå i, dit vissa verksamhetsområden överlämnas. Ett vanligt exempel på en sådan verksamhet är räddningstjänst.

Partier